Požiarna bezpečnosť domácnosti

Oheň zabil viac osôb, ako všetky prírodné katastrofy dohromady. 85% všetkých úmrtí spôsobených požiarom
bolo v domácnostiach.
Štatistiky u nás uvádzajú za rovnaký rok 11.432 požiarov, 63 usmrtených osôb, 162 zranených a približne 1,02
mld. Sk priamych škôd.

poziar

S vedomím týchto štatistík je tu niekoľko užitočných rád požiarnej prevencie pre domácnosti.

HASIACE PRÍSTROJE A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA
Sú Vašim najlepším pomocníkom, ak ste na mieste vznikajúceho požiaru

· hasiaci prístroj je vhodné mať umiestnený v kuchyni, garáži a dielni
· nakupujte univerzálne práškové hasiace prístroje určené na všetky druhy požiarov
· naučte sa používať hasiaci prístroj ešte pred tým, ako ho budete musieť použiť
· hasiace prístroje používajte iba na požiar v jeho počiatočnej fáze a na malé požiare, v prípade veľkého požiaru zabezpečte evakuáciu z ohrozených
priestorov a volajte hasičov na č. tel. 150 z bezpečného miesta
· pri novostavbách a pri rekonštrukciách stavieb, inštalujte ventil na pripojenie požiarnej hadice
· dym je pri požiaroch zodpovedný za tri zo štyroch smrteľných prípadov; inštalujte aspoň jednoduché zariadenie na detekciu dymu; čidlá umiestnite
do garáže, kuchyne a aspoň najvyššieho miesta domu; čidlá je možné často napojiť na zabezpečovací systém.

MYSLITE DOPREDU: ÚNIKOVÝ PLÁN
Ako v iných prípadoch aj tu sa oplatí byť vopred pripravený
· podľa dispozície domu si pripravte plán pre únik v prípade ohrozenia požiarom
· spite v spálni so zatvorenými dverami; v prípade požiaru bránia dvere vnikaniu tepla a dymu do spálne
· pri úniku z objektu si najskôr overte, či nie sú dvere na únikovej ceste na dotyk horúce, ak áno, neotvárajte ich a uniknite do bezpečia inými dverami
alebo oknom
· ak máte viacpodlažný dom, je vhodné umiestniť do každého podlažia záchranné lano za účelom možnosti úniku oknom
· dohodnite sa na mieste zhromaždenia všetkých členov rodiny mimo objekt
· zostaňte spoločne mimo dosah požiaru, volajte Hasičský záchranný zbor č. tel. 150 z bezpečného miesta,
· overte si, že sa do objektu zasiahnutého požiarom nikto nevrátil
· kontrolujte, či sú únikové cesty a schodiská voľné (bez horľavých materiálov)
· odstráňte všetky zbytočné veci z pivníc, garáží, záchodov a povalových priestorov, pomôžete tak znížiť intenzitu a rýchlosť šírenia požiaru.

RIZIKÁ ELEKTRICKEJ ENERGIE
Elektrická energia je tichý služobník, ale môže byť zlý pán
· pokiaľ je to možné, nepoužívajte predlžovacie káble; vždy skontrolujte, či predlžovacie káble nie sú poodierané alebo opotrebované; neukladajte
predlžovacie káble pod podložky, neobtáčajte ich okolo klincov a háčikov
· nepreťažujte zásuvky
· pravidelne kontrolujte, či nie sú uvoľnené vodiče, príslušenstvo osvetlenia, a pod.
· zabezpečte dostatočný priestor okolo televíznych prijímačov, rádií, silných svietidiel a ostatných elektrických spotrebičov tak, aby ste zabránili ich
prehriatiu
· ak Vám často vypadávajú ističe, okamžite znížte množstvo spotrebičov zapojených v sieti
· uistite sa, že pre všetky elektrické spotrebiče máte k dispozícii prehlásenia o zhode (zodpovedajú platným predpisom)
· v mnohých starších domoch nie je kapacita elektroinštalácie dostatočná pre používanie dnešných moderných zariadení, preťažená elektroinštalácia
môže byť príčinou požiaru; strážte nasledujúce skutočnosti signalizujúce možné preťaženie: mdlé osvetlenie zo svietidiel pri chode ostatných
elektrických spotrebičov, zmenšený televízny obraz, pomalé výhrevné spotrebiče, časté vypadávanie ističov; zavolajte kvalifikovaného elektrikára,
ktorý Vám zaistí odbornú pomoc.

KUCHYNE
Neopatrné varenie je číslom 1 medzi príčinami domácich požiarov; nikdy nenechávajte varenie bez dozoru
· je múdre umiestniť v blízkosti kuchyne hasiaci prístroj, najlepšie pri sporáku smerom k východu z kuchyne
· nikdy nelejte na horiaci tuk alebo olej vodu; vypnite sporák a zakryte hrniec pokrievkou alebo zatvorte dvierka rúry
· umiestňujte hrnce a pánvice na sporáku najskôr na zadné pozície; vždy dávajte v kuchyni pozor na malé deti
· neskladujte veci nad sporákom, mohli by byť príčinou požiaru
· udržujte kuchynské zariadenia v čistote a v riadnom stave, vypínajte ich zo zásuvky vždy po ukončení práce
· nepreťažujte kuchynské zásuvky; nepoužívajte spotrebiče a zariadenia s poodieranými a inak poškodenými vodičmi
· pri varení používajte priliehavý odev, znižuje riziká pri varení; platňa elektrického sporáku dosahuje teplotu 800oC, teplota plameňa zemného plynu
je cez 1000oC. Utierka alebo „chňapka“ môže vzplanúť pri teplote 400oC, rovnako tak aj Váš župan, zástera alebo uvoľnený rukáv
· overte si, že Váš sporák nie je umiestnený pod oknom so zavesenými záclonami
· čistite pravidelne sporák a odsávač pár (digestor); utierajte rozliaty tuk a olej hneď, ako povrch sporáku vychladne.

DETI
Jedna štvrtina detských úmrtí pri požiaroch je spôsobená požiarmi založenými deťmi
· zápalky a zapaľovače udržujte mimo dosah detí
· nikdy neopúšťajte deti pri ohni, ohrievačoch vzduchu, alebo iných zariadeniach produkujúcich teplo
· deti sú na oheň prirodzene zvedavé, preto na nich dávajte pozor; ak sa však dieťa s ohňom opakovane hrá, alebo sa zdá byť ohňom fascinované,
potom radšej vyhľadajte profesionálnu pomoc
· uistite sa, že deti vedia, ako môžu z každej miestnosti utiecť.

BENZÍN A OSTATNÉ HORĽAVÉ KVAPALINY
· horľavé kvapaliny by mali byť skladované iba v schválených bezpečných nádobách mimo objekt
· v samostatnej garáži je predpismi povolené skladovať v nerozbitných obaloch pre osobné vozidlo max. 40 l kvapalného paliva a 10 l ostatných
horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti
· benzín určený pre kosačku na trávu, traktorček alebo iné stroje a zariadenia uchovávajte mimo uzatvorené priestory a zdroje iskier a ohňa
· zapínajte stroj najmenej 3 m od miesta, kde ste plnili nádrž
· neplňte nádrž pokiaľ je stroj ešte horúci
· nikdy neupratujte a nečistite veľkú plochu benzínom alebo inými horľavými kvapalinami.

FAJČENIE
Ak naozaj veríte, že ste imúnny voči všetkým civilizačným chorobám, tak si aspoň dávajte pozor na poškodenie zdravia, alebo ohrozenie života spôsobené
následkom požiaru
· nikdy nefajčite v posteli
· nefajčite, pokiaľ popíjate alkohol, alebo ste veľmi unavený
· používajte veľké a hlboké popolníky a často ich vysypávajte
· nikdy nevysypávajte popolník do odpadkov bez zvlhčenia nedopalkov a popola.

KOZUBY
Pamätajte, že úmyselne prinášate oheň do Vášho domu
· používajte kozubové zásteny, zabránite iskrám voľne odletovať
· neskladujte v blízkosti kozubu noviny, zápalky a iné horľavé látky, alebo pred kozub umiestnite nehorľavú zábranu
· zabezpečte vykonávanie prehliadok a čistenia komínov odborne spôsobilými osobami pred každou vykurovacou sezónou
· inštalujte lapače iskier, zabránite tak požiaru strechy.

KOTLE / VYKUROVACIE TELESÁ
Nevhodne používané, môžu byť najnebezpečnejším zariadením vo Vašom dome
· inštalujte a používajte vykurovacie zariadenia v súlade s platnými predpismi; zabezpečte vykonávanie prehliadok kotlov pred každou vykurovacou
sezónou
· neskladujte noviny, textílie a iné horľavé látky v blízkosti kotlov, ohrievačov vody, vykurovacích telies atď.
· nenechávajte zapnuté ohrievače vzduchu, pokiaľ nie ste v miestnosti
· dodržujte bezpečnú vzdialenosť horľavých materiálov od ohrievačov vzduchu a iných zdrojov tepla (bezpečné vzdialenosti sú uvedené v návode na
obsluhu zariadenia)
· nepoužívajte pri ohrievačoch vzduchu predlžovacie káble, môže dôjsť k ich roztaveniu a následnému požiaru
· ak máte plynový kozub, zapálte najskôr zápalku a potom zapnite plyn
· nikdy nepoužívajte plynovú rúru na vykurovanie miestností; neohrozuje Vás len oheň, ale aj vyčerpanie kyslíka v miestnosti