Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 

Predslov
Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, sú vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie – Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami.

Hlava prvá
I. Základné ustanovenie
Článok 1.

1. Názov: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (skratka DPO SR)
2. Sídlo: sídlom orgánov DPO SR je Hlavné mesto SR – Kutuzovova ul. č. 17, 831 03 Bratislava
3. Pôsobnosť: vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky

Hlava druhá
II. Poslanie a úlohy
Článok 2.

a) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväz požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.
b) Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné požiarnictvo na území SR v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti požiarnej ochrany najmä:
1) zásahovej činnosti, technickej pomoci,
2) protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
3) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných požiarnych zborov (ďalej len DHZ),
4) výchovy detí a mládeže,
5) spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
6) civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO),
7) verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,
8) zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany.

c) DPO SR orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Podľa osobitných predpisov zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany.
d) DPO SR plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje vo vzdelávacom zariadení DPO SR, kraja, okresu, okrskov a obce osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DPO SR. Vydáva časopisy, publikácie, propagačný a metodický materiál. Organizuje spoločenskú, kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti požiarnej ochrany.
e) DPO SR spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, fyzickými a právnickými osobami a inými občianskymi združeniami, ktoré sledujú podobné záujmy.
f) DPO SR je členom Slovenského národného komitétu (ďalej len SNK) a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF) a členom svetovej federácie dobrovoľných požiarnikov (F.W.V.F.A so sídlom v Tokiu). Spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných požiarnikov.

Hlava tretia
III. Členstvo
Článok 3.

1. Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria požiarnický dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov. Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.
2. Člena prijíma do DPO SR výbor dobrovoľného požiarneho zboru s povinnosťou informovať Valné zhromaždenie členov DHZ (ďalej len VZ členov DHZ). Potvrdením o členstve je členský preukaz vydaný Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej len OV DPO).
3. Prispievajúci člen finančne podporuje činnosť DHZ. Na rozhodovaní sa podieľa s hlasom poradným.

Článok 4.

1. Člen má právo:
a) podľa svojich možností a schopností zapájať sa do ktorejkoľvek činnosti DPO SR vymedzenej týmito stanovami,
b) vo svojom DHZ hlasovať a predkladať návrhy,
c) voliť a byť volený do funkcií v DPO SR po dovŕšení 18 rokov veku,
d) nosiť rovnošatu, požiarnickú hodnosť, odznaky odbornosti a vyznamenania,
e) odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov DPO SR,
f) člen má právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov všetkých stupňov v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
2. Člen má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti,
b) platiť členské príspevky,
c) chrániť znak, zástavu, rovnošatu, požiarnickú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie.
Článok 5.
1. Každý člen má právo zvoliť si DHZ, v ktorom bude pracovať, možnosť na základe svojho rozhodnutia z neho vystúpiť, prípadne sa preregistrovať do iného DHZ. Dvojité členstvo v DPO SR nie je možné.
2. Členstvo v DPO SR zaniká: úmrtím, vystúpením, zrušením, vylúčením a zánikom DPO SR.
3. Ak člen svojím konaním poškodí dobré meno DPO SR, alebo ak neplní základné povinnosti, môže VZ členov DHZ ukončiť jeho členstvo v DPO SR.
4. Prostriedky výchovného pôsobenia, zániku členstva: písomné napomenutie, odvolanie z funkcie, zrušenie členstva a vylúčenie z radov DPO SR. Ak bol člen vylúčený alebo mu bolo zrušené členstvo, môže po uplynutí troch rokov a pominutí dôvodov za čo bol vylúčený požiadať o prijatie do DHZ. Proti uloženému trestu sa môže člen odvolať.
5. Postup pri vystúpení z DHZ, preregistrácie, ukladania disciplinárnych opatrení, zánik a obnovu členstva rieši organizačný poriadok.

Hlava štvrtá
IV. Vyznamenania a čestný titul
Článok 6.

Za príkladnú činnosť, pomoc a podporu DPO SR možno členom, kolektívom, ale i nečlenom udeliť vyznamenania, čestný titul a čestnú zástavu. Podmienky, druh a spôsob udeľovania a odnímania rieši osobitný štatút.

Hlava piata
V. Organizačná výstavba
A) DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Článok 7.

1. DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.
2. DHZ je založený, ak sa v ňom združí najmenej 5 členov starších ako 18 rokov a základom činnosti budú trvale najmenej tri úseky uvedené pod písm. a) až e). Svoj zámer ohlásia na OV DPO, ktorý ho po splnení podmienok zaeviduje a zapojí do činnosti.
a) úsek zásahovej činnosti a technickej pomoci
b) úsek protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom
c) úsek odbornej prípravy, školenia a výcviku, previerok pripravenosti DHZ
d) úsek spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
e) úsek výchovy detí a mládeže
f) úsek civilnej ochrany
g) úsek verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti
h) zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany
Podrobnosti o vzniku DHZ rieši Rokovací poriadok DPO SR.

3. Zánik DHZ:
a) odsúhlasením členov na VZ 2/3 väčšinou prítomných členov ak so zánikom súhlasí nadpolovičná väčšina zo všetkých členov,
b) rozhodnutím OV DPO ak je činnosť v rozpore sa stanovami a počet členov poklesne pod hranicu 5 členov,
c) zlúčením s iným DHZ.

Článok 8.

Orgány DHZ:
a) Výročné valné zhromaždenie členov DHZ
b) Valné zhromaždenie členov DHZ
c) Výbor DHZ
d) Revízna komisia (revízor) DHZ

1. Najvyšším orgánom DHZ je Výročné valné zhromaždenie (ďalej len VVZ) členov DHZ. Koná sa jedenkrát v roku a zvoláva ho Valné zhromaždenie členov DHZ. Schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení, plán činnosti a rozpočet.
2. Raz za 5 rokov volí výbor DHZ, a to: predsedu, podpredsedu – veliteľa DHZ a ďalších členov výboru, revíznu komisiu (ďalej RK)- revízora a delegáta na Okresné valné zhromaždenie (ďalej len OVZ) delegátov DHZ. Zmeny v orgánoch DHZ môže vykonať každé VZ členov DHZ, pokiaľ sú k tomu vážne dôvody.
3. Valné zhromaždenie členov DHZ je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma VVZ členov DHZ. Schádza sa spravidla dvakrát v roku a zvoláva ho výbor DHZ.
4. Výbor riadi činnosť DHZ medzi valnými zhromaždeniami (ďalej len VZ) členov DHZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 6 krát v roku.
5. Spolupracuje s obecným zastupiteľstvom, jeho starostom pri zabezpečovaní úloh požiarnej ochrany a rozvoja obce.
6. Revízna komisia – revízor kontroluje hospodárenie DHZ a sleduje plnenie prijatých úloh v DHZ. O výsledku podávajú správu VZ a VVZ členov DHZ.
7. Štatutárnym zástupcom DHZ je predseda a ďalší schválený člen výboru, ktorý v jeho mene konajú a zastupujú ho.
8. Zásady rokovania orgánov DHZ a ich počty vymedzuje Rokovací poriadok DPO SR .

B) OKRESNÁ ORGANIZÁCIA DPO
Článok 9.

DHZ na území okresu a hlavného mesta Bratislavy a Košíc tvoria okresné organizácie DPO.

Článok 10.

Orgány OV DPO sú:
a) Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ (OVZ delegátov DHZ)
b) Okresný výbor DPO (OV DPO)
c) Predsedníctvo OV DPO (POV DPO)
d) Okresná kontrolná a revízna komisia OV DPO (OKaRK)

1. Najvyšším orgánom okresnej organizácie je Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ (OVZ delegátov DHZ ). Koná sa 1 krát za 5 rokov. OVZ delegátov DHZ môže byť zvolané i mimoriadne, ak o to požiada 2/3 DHZ s udaním dôvodu. OVZ zvoláva okresný výbor DPO. V prípade jeho nefunkčnosti môže OVZ zvolať POV DPO.
2. OVZ delegátov DHZ volí spravidla tajnou voľbou okresný výbor, predsedníctvo OV, predsedu, OKaRK. Na zabezpečenie činnosti schvaľuje do okresného výboru a POV DPO zamestnanca DPO SR, ktorý vykonáva funkciu výkonného podpredsedu. V záujme spolupráce a koordinácie odborných otázok doporučuje zaradiť do okresného výboru a POV DPO i zástupcu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa schváleného volebného a rokovacieho poriadku OVZ.
3. OVZ delegátov DHZ schvaľuje správu o činnosti, hlavné úlohy okresnej organizácie a správu revíznej komisie. Volí delegáta na Republikové valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) delegátov OV DPO, ako svojho zástupcu v Sneme. Tento je zároveň delegátom na zasadnutie krajského výboru podľa kľúča stanoveného pre voľbu delegátov snemom DPO SR.
4. OV DPO je najvyšším orgánom v čase medzi dvoma OVZ delegátov DHZ. Schádza sa najmenej 2 krát v roku a zvoláva ho POV DPO. Pôsobnosť a úlohy vymedzuje Rokovací poriadok DPO SR. Pre svoju činnosť si zriaďuje pomocné orgány a komisie a to najmä: okresný výcvikový štáb (OVŠ), okresnú preventívno-výchovnú komisiu (OPVK), okresnú komisiu mládeže (OKM). Zriaďuje okrsky a potvrdzuje do funkcií členov okrskových aktívov a vykonáva ich hodnotenie. Postavenie okrskov rieši osobitný predpis.
5. Činnosť medzi dvoma OVZ riadi POV DPO v súlade so závermi OVZ delegátov DHZ. Schádza sa spravidla 6 krát v roku. Zvoláva ho predseda a výkonný podpredseda. Môže byť zvolané i mimoriadne, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov.
6. Štatutárnym zástupcom OV DPO je predseda a výkonný podpredseda OV DPO, ktorí sú zároveň hmotne zodpovední za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom, ktorý spravuje OV DPO.
7. Okresnú organizáciu navonok zastupujú predseda, výkonný podpredseda a v jej mene konajú i poverení členovia predsedníctva pre jednotlivé odborné úseky činnosti.
8. Podrobnosti a zásady o spôsobe a termínoch rokovania, o počte členov, rozdelení funkcií vo všetkých orgánoch DPO SR upravuje Rokovací poriadok DPO SR.

C) KRAJSKÝ VÝBOR DPO
Článok 11.

1. Krajský výbor DPO (ďalej len KV DPO) je ustanovený na delegačnom princípe. V krajskom výbore má každý okres jedného zástupcu. Krajský výbor zvolí z delegátov okresov, ktorí sú zároveň delegátmi na RVZ zo svojho stredu spravidla tajnou voľbou predsedu KV DPO. Z delegátov na RVZ zvolí spravidla tajnou voľbou svojho zástupcu do prezídia DPO SR. Tento je zároveň kandidátom na funkciu prezidenta DPO SR. Zvolia i podpredsedu KV DPO a na návrh OV DPO delegujú z predložených návrhov svojho zástupcu do republikovej kontrolnej a revíznej komisie (ďalej len RKaRK). Na zasadnutí KV DPO si delegáti okresov na RVZ zvolia zo zamestnancov (z výkonných podpredsedov) tajomníka KV DPO. Sídlom krajského výboru je spravidla príslušné krajské mesto.
2. Krajský výbor sa schádza podľa potreby. Má koordinačnú funkciu. Financovanie činnosti krajského výboru je zabezpečované samostatne cez OV DPO, z ktorého je tajomník KV DPO. Funkcionári KV DPO spolupracujú pri zabezpečovaní a riešení úloh krajského charakteru s riaditeľstvom príslušného Hasičského a záchranného zboru a jeho zástupcu pozývajú na svoje zasadnutia.
3. Činnosť a kompetencie KV DPO sú upravené v rokovacom poriadku.
4. Krajský výbor DPO navonok zastupuje a v jeho mene koná predseda, podpredseda a tajomník KV DPO.
5. Krajský výbor spolupracuje s orgánmi VÚC.

D) DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR
Článok 12.

Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky tvoria všetky okresné (krajské) organizácie na území Slovenskej republiky.
Orgány DPO SR sú:
a) Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO (RVZ delegátov OV DPO)
b) Snem DPO SR
c) Prezídium DPO SR (P DPO SR)
d) Republiková kontrolná a revízna komisia (RKaRK)

1. Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO. Najvyšším orgánom DPO SR je RVZ delegátov OV DPO. Schádza sa 1 krát za 5 rokov alebo ak o to požiadajú najmenej 2/3 OV DPO. Zvoláva ho Snem DPO SR. RVZ sa zúčastňujú delegáti všetkých okresných organizácií podľa osobitného kľúča. Hlasovacie právo je vyjadrené v Rokovacom poriadku RVZ, ktorý schvaľuje RVZ delegátov OV DPO.
2. RVZ potvrdzuje Snem DPO SR. Na návrh KV DPO potvrdzuje delegovaných zástupcov ôsmich krajov za členov Prezídia DPO SR. Tajnou voľbou zo zástupcov krajov zvolí dvojkolovo prezidenta. V prípade, že v prvom kole ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb. V druhom kole bude zvolený za prezident ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Nezvolení kandidáti za prezidenta sa stávajú členmi prezídia – viceprezidentmi pre jednotlivé odborné úseky činnosti. Zvolí Republikovú kontrolnú a revíznu komisiu (ďalej len RKaRK) zo zástupcov jednotlivých krajov. Na zabezpečenie činnosti DPO SR volí za člena snemu a prezídia generálneho sekretára DPO SR. Z viacerých alternatív a v záujme súčinnosti a koordinácie odborných otázok potvrdzuje za člena snemu a prezídia zástupcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – prezídia Hasičského a záchranného zboru, zástupcu Úradu CO MV SR a za člena snemu potvrdzuje i veliteľa vzdelávacieho zariadenia DPO SR, gen. riaditeľa Finest plus s.r.o a riaditeľa VPO a.s. OZ v SR.
3. RVZ schvaľuje program a rokovací poriadok RVZ, správu o činnosti, správu RKaRK, program činnosti, stanovy alebo zmeny v stanovách, symboliku a uznášať sa o zániku DPO SR.
4. Snem DPO SR. Snem je najvyšším orgánom DPO SR medzi dvoma RVZ a každá okresná organizácia má v ňom svojho delegovaného zástupcu s možnosťou jeho zastúpenia iným funkcionárom OV DPO. Tento sa pri prezentácii preukazuje delegačkou vydanou Snemom DPO SR. Schádza sa najmenej 2 krát v roku a zvoláva ho prezídium. Ak nie je uznášaniaschopné, má toto právo prezident spolu s generálnym sekretárom. Snem pre zabezpečenie svojej činnosti zriaďuje pomocné orgány a komisie a to najmä: republikový výcvikový štáb (RVŠ), republikovú preventívno-výchovnú komisiu (RPVK), republikovú komisiu mládeže (RKM), republikovú organizačno-právnu komisiu (ROPK), republikovú komisiu histórie (RKH), republikovú ekonomickú komisiu (REK), republikovú komisiu pre masmédia (RKMasM), prípadne ďalšie komisie podľa zváženia ich potreby. Prerokúva a schvaľuje vnútroorganizačné dokumenty, schvaľuje kľúč pre voľbu delegátov na RVZ, zvoláva rokovanie RVZ, prerokúva a schvaľuje rozpočet. Zriaďuje alebo ruší vzdelávacie zariadenie DPO SR, schvaľuje jeho štatút a veliteľa. Usmerňuje odbornú prípravu, výcvik a výchovu obyvateľstva k PO. Zriaďuje a spravuje vlastné účelové zariadenia. Snem je oprávnený na základe splnomocnenia RVZ prerokúvať a schvaľovať nevyhnutné zmeny v stanovách a personálne zmeny v republikových orgánoch. Informácie o výsledkoch rokovania zverejňujú požiarnické časopisy Požiarnik a Tűzoltó.
5. Prezídium DPO SR. Činnosť medzi RVZ riadi prezídium v súlade so závermi RVZ. Schádza sa najmenej 4 krát v roku. Zvoláva ho prezident a generálny sekretár. Môže byť zvolané i mimoriadne. Deleguje svojich zástupcov do spoločností, ktorých je členom. Ostatné tak, ako u snemu, vymedzuje rokovací poriadok.
6. Rada DPO SR. Operatívnym a poradným orgánom generálneho sekretára je Rada DPO SR (ďalej len R DPO SR). Riadi ju generálny sekretár DPO SR. Je zložená zo zamestnancov DPO SR. Zloženie rady na návrh generálneho sekretára schvaľuje prezídium.
7. Sekretariát DPO SR. Sekretariát DPO SR je odborné a výkonné pracovisko DPO SR s nevyhnutným počtom odborných zamestnancov, ktorý zriaďuje Prezídium DPO SR. Sekretariát DPO SR riadi vedúci sekretariátu, ktorého na návrh generálneho sekretára menuje prezídium. Vo vzťahu k zamestnancom v pracovnom pomere je sekretariát DPO SR metodickým a kontrolným centrom. Na všetkých zamestnancov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere s DPO SR sa vzťahujú všeobecne záväzné pracovno-právne (Zákonník práce) a vnútorné predpisy.
Sekretariát vykonáva odborné, ekonomické, hospodársko-technické, prevádzkové, kontrolné a právne činnosti súvisiace so zabezpečením úloh DPO SR.
Článok 13.
Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR navonok zastupuje a v jej mene koná Prezídium DPO SR, prezident a generálny sekretár DPO SR.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár.
a) Prezident DPO SR – dobrovoľný: je predstaviteľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorý rokuje spolu s generálnym sekretárom z poverenia za orgány DPO SR. Je nadriadeným generálnemu sekretárovi. Riadi činnosť viceprezidentov pre jednotlivé odborné úseky činnosti. Zo svojej činnosti sa zodpovedá RVZ a medzi rokovaniami snemu prezídiu DPO SR. Je hmotne zodpovedný za hospodárenie s vlastnými finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR.
b) Generálny sekretár DPO SR: je štatutárnym zástupcom DPO SR. Spolu s prezidentom rokuje za orgány DPO SR. Pripravuje rokovania i uznesenia prezídia a zabezpečuje plnenie jeho rozhodnutí. Koordinuje činnosť viceprezidentov pre jednotlivé odborné úseky činnosti. Navrhuje prezídiu vedúceho Sekretariátu DPO SR, cestou ktorého riadi zamestnancov sekretariátu. Riadi Radu DPO SR a vo vzťahu k zamestnancom je zamestnávateľským subjektom. Na návrh POV DPO prijíma zamestnancov do pracovného pomeru v príslušnom okrese. Generálny sekretár DPO SR zabezpečuje spoluprácu so štátnymi a neštátnymi orgánmi, spoločnosťami, občianskymi združeniami a pod. Zodpovedá Ministerstvu vnútra – Sekcii verejnej správy za správnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy, ktorú podpisuje. Zo svojej činnosti sa zodpovedá orgánom DPO SR a prezidentovi DPO SR – dobrovoľnému. Je hmotne zodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR.
Článok 14.
1. Republiková a okresné kontrolné a revízne komisie DPO sú samostatné orgány. Príslušná KaRK sa schádza spravidla 4 krát v roku a zvoláva ju predseda KaRK spolu s podpredsedom KaRK (môže byť zvolaná i mimoriadne). Jej stanoviská sú pre príslušný riadiaci orgán odporúčaním.
2. Činnosť kontrolných a revíznych komisií a činnosť revízorov sa riadi smernicami pre kontrolnú činnosť.

Hlava šiesta
VI. Zásady rokovania a rozhodovania
Článok 15.

1. Vo vnútornom živote DPO SR, svojich právach a povinnostiach sú si všetci členovia rovní.
2. Rozhodnutia a voľby vo všetkých orgánoch DPO SR sú uskutočňované verejným alebo tajným hlasovaním. Orgány sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných s výnimkou článku 7, bodu 3.
3. Každé uznesenie je záväzné pre členov toho orgánu, ktorý ho prijal.
4. Uznesenia orgánu vyššieho stupňa voči orgánom a organizáciám nižších stupňov sú záväzné:
a) uznesenia RVZ, snemu a prezídia DPO SR pre KV, OV DPO a DHZ
b) uznesenia KV pre OV DPO (ustanovenie má charakter dočasný a bude platné až po doriešení postavenia krajských orgánov v podmienkach DPO SR)
c) uznesenia OVZ, OV DPO a POV DPO pre DHZ
d) uznesenia DHZ pre výbor a členov DHZ
5. Orgány a organizácie DPO SR môžu medzi sebou komunikovať priamo a spolupracovať bez obmedzení.
Článok 16.
Ak ktorýkoľvek volený člen a funkcionár orgánov DPO SR, KV DPO, OV DPO a DHZ počas volebného obdobia podá žiadosť o uvoľnenie z orgánu, stratí dôveru, neosvedčí sa, alebo nevykonáva svoju funkciu, má orgán, ktorého je členom právo odvolať ho z funkcie i členstva v orgáne. Ak sa odvoláva z členstva v orgáne, má tento orgán právo na jeho miesto zvoliť (potvrdiť) iného s podmienkou, že s navrhovaným súhlasí ten orgán, ktorý bude zastupovať.

Hlava siedma
VII. Zásady hospodárenia
Článok 17.

1. Pre hospodárenie platia osobitné vnútorné predpisy a nariadenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. DPO SR ako občianske združenie má právnu subjektivitu. Právnymi subjektami sú aj OV DPO a DHZ. Identifikačné číslo organizácie pre DHZ prideľuje DPO SR.
2. Majetok DPO SR tvoria akcie, hmotné a finančné zdroje získané z viac zložkových zdrojov, a to z členských príspevkov, podielu z hospodárskych výsledkov činnosti Výzbrojne požiarnej ochrany a.s., Finest plus, s.r.o. a zdrojov získaných od štátu na základe zmluvy, ktoré môžu byť použité len podľa zásad stanovených MV SR a prostriedkov získaných od sponzorov a z reklamy.
3. Manipuláciu s finančnými prostriedkami daných na činnosť štátom vykonáva na základe príkazu generálneho sekretára poverený zamestnanec DPO SR, vedúci Sekretariátu a ekonóm DPO SR. Na úrovni okresu výkonní podpredsedovia, ktorí hmotne zodpovedajú za ich hospodárne využitie s povinnosťou informovať príslušné orgány o ich vynakladaní.
4. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom DPO SR všeobecne určujú smernice o hospodárení a dispozičnom práve, ktoré schvaľuje snem. S rozpočtom hospodári DPO SR a OV DPO samostatne na základe schváleného rozpočtu v súlade so smernicami pre hospodárenie. Účelnosť vynakladania kontroluje príslušná kontrolná a revízna komisia. Hospodárenie DHZ upravujú všeobecné právne predpisy a smernice o hospodárení.
Článok 18.
Výšku členského príspevku schvaľuje RVZ. Medzi rokovaniami RVZ túto úlohu plní snem. Členské príspevky inkasuje DHZ a odvádza sumu uvedenú na známke na základe potvrdenia do pokladne, alebo na účet OV DPO. Sumu naviac, potrebnú pre bežnú činnosť DZP určuje VVZ členov DHZ.
Článok 19.
Funkcionárom všetkých orgánov DPO SR v súvislosti s výkonom funkcie náleží poskytnutie náhrady preukázaných výdavkov podľa všeobecne platných právnych predpisov (cestovné, stravné, prípadne nocľažné), okrem refundácie mzdy.
Článok 20.
1. Pri zániku organizačnej zložky rozhodne jej príslušný orgán DPO SR tiež o naložení s jej majetkom.
2. Za záväzky a škody činnej, alebo zaniknutej organizačnej zložky (DHZ, OV DPO, KV DPO) vyššie orgány DPO SR nezodpovedajú.

Hlava ôsma
VIII. Záverečné ustanovenie
Článok 21.

DPO SR má svoj znak, zástavu, svoj sviatok na počesť patróna požiarnikov sv. Floriána, rovnošatu, požiarnickú hodnosť, vyznamenania, pečiatku a logo, na ktorom sa spravidla vyznačuje názov organizácie, orgánu, alebo organizačného článku. Symboly DPO SR bez súhlasu Prezídia DPO SR nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba. Týmto nie je dotknuté používanie znakov a zástav, právnych a spoločenských predchodcov DPO SR, ktorými sa zdôrazňujú historické tradície požiarnictva na Slovensku a funkčné označenie členov obecných hasičských zborov a hasičských zborov právnických a fyzických osôb.
Článok 22.
DPO SR ako združenie zaniká len v prípadoch stanovených zákonom a to:
a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení
V prípade rozpustenia alebo zlúčenia v dôsledku nepredvídaných okolností s majetkom sa naloží podľa rozhodnutia RVZ. V prípade rozpustenia likvidáciu vykoná likvidátor, ktorého schváli RVZ na návrh snemu DPO SR. Likvidátor o výsledku likvidácie podá písomnú správu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky

Hlava deviata
IX. Účinnosť
Článok 23

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.
2. Registráciou strácajú platnosť Stanovy DPO SR registrované na MV SR pod č.VVs/l-900/90-3769-6 zo dňa 22. 4. 1997.
3. Tieto stanovy boli schválené na RVZ delegátov OV DPO dňa 12. apríla 2002 a sú registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-3769-7 dňa 18. apríla 2002.
4. Nevyhnutné zmeny v Stanovách po dobu funkčného obdobia môže vykonať Snem DPO SR.
5. Výklad Stanov DPO SR prináleží Snemu DPO SR, ktorý touto úlohou poveruje Organizačno-právnu komisiu DPO SR. Jednotlivé ustanovenia Stanov DPO SR sú podrobnejšie rozvedené v rokovacom poriadku a ďalších vnútorných predpisoch. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v stanovách a iných základných predpisoch, rozhoduje snem.