Vítajte na stránkach DHZ Kuzmice

Aktuálne:


Otvorenie hsičskej zbrojnice 20.8.2016
88


Základné informácie

Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmice je občianske združenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmice na základe platnej legislatívy vykonáva činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce.

plagatweb


Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.

Privolať pomoc DHZ je možné prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Kuzmiciach, osobne alebo telefonicky členom DHZ. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť vaše telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZ.

Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči?
Zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska.

Pri zásahoch technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc) DHZ vyžaduje náhradu nákladov na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky).